Smluvní podmínky

 

Smluvní podmínky společnosti H+H s r.o. pro smlouvy o ubytování v chatě Rolba, Horní Mísečky – Vítkovice 134

Čl.1
Tyto smluvní podmínky se vztahují na smlouvy o ubytování v chatě Rolba, Horní Mísečky – Vítkovice 134  (dále jen „Smlouva/y“) a stávají se součástí každé Smlouvy. 

Smluvní vztah mezi zájemcem o ubytování a ubytovatelem vznikne na základě závazné objednávky objednatele potvrzené ubytovatelem a úhrady stanovené zálohy popř. ceny ubytování na účet ubytovatele. Předáním vyplněné  objednávky objednatel stvrzuje, že tyto Smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi. Potvrzením přihlášky se ubytovatel zavazuje objednateli poskytnout ubytování v dohodnutém termínu a v dohodnutém místě. Za závaznou objednávku se považuje objednávka provedená prostřednictvím  internetového systému používaného ubytovatelem , popř. zaslaná e-mailem nebo písemně poštou a potvrzená.

Čl.2
Cena ubytování je stanovena platným ceníkem uveřejněným na internetových stránkách ubytovatele v den zaslání závazné objednávky objednatelem. Ubytovatel má právo na zaplacení zálohy za ubytování ve výši 50% z ceny ubytování uvedené v objednávce, a to nejpozději do 7 dnů od potvrzení objednávky ubytovatelem. Trvalá rezervace pobytu vzniká přijetím zálohy na náš účet. Zbývající část ceny je splatná do 30 dnů před počátkem ubytování. V případě zaslání objednávky v době kratší než 30dnů před počátkem ubytování je objednatel povinen uhradit 100% ceny ubytování do 3 dnů od podpisu objednávky. Spolu s doplatkem ceny je objednatel povinen uhradit rekreační poplatek, který činí 12,- Kč za den a to za každou dospělou osobu, která je uvedena v objednávce jako další zájemce o ubytování .

Čl. 3
Objednatel má právo kdykoliv před počátkem ubytování odstoupit od Smlouvy. Toto odstoupení musí být písemné. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení od Smlouvy (storno) doručeno ubytovateli. Pokud objednatel odstoupí od Smlouvy, je povinen uhradit ubytovateli následující storno poplatky: 

• při stornování v období do 60  dnů před smluveným počátkem ubytování: 1000 Kč
• při stornování v období od 59 do 31 dnů před smluveným počátkem ubytování: 2000 Kč

• při stornování v období od 30 do 21 dnů před smluveným počátkem ubytování : 50 % celkové ceny 
• při stornování v období od 20 do 15 dnů před smluveným počátkem ubytování: 70 % celkové ceny 
• při stornování v období od 14 do 7 dnů před smluveným počátkem ubytování :  80 % celkové ceny 
• při stornování v období 6 a méně před smluveným počátkem ubytování : 90 % celkové ceny 
Při určení počtu dnů pro výpočet storno poplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den počátku ubytování. Pokud objednatel nepřevezme objednaný pokoj a nevyužije dohodnutý nájem pokoje bez předchozího odstoupení od Smlouvy, má ubytovatel nárok na úhradu plné dohodnuté ceny ubytování. V případě, že ubytovaný nastoupí pobyt později než ve smluveném termínu nebo v průběhu smluvené doby ubytování svévolně ukončí svůj pobyt v pokoji chaty Rolba, nemá nárok na žádnou finanční náhradu. 

Čl. 4
Pokoj se předává objednateli v dohodnutý den počátku ubytování v době od 15.00-19.00 hod. V případě pozdějšího příjezdu je objednatel povinen  ubytovatele a dohodnout s ním individuální termín příjezdu. Před předáním pokoje je objednatel povinen složit v hotovosti k rukám ubytovatele vratnou kauci ve výši 2000,- Kč, která slouží k úhradě ztracených, rozbitých či poškozených věcí z inventáře , popř. jiných škod způsobených v pokoji  či v budově. Předáním pokoje se objednatel stává ubytovaným spolu s osobami, které ubytovaný uvedl v objednávce. V den dohodnutého ukončení pobytu je ubytovaný povinen vyklidit apartmán do 10.00 hod.

Čl.5
Ubytovatel je povinen předat ubytovanému pokoj uklizený, k dispozici je  ložní prádlo . Ubytovatel provádí na své náklady běžný úklid. V případě většího znečištění prostor má ubytovatel právo si nárokovat poplatek za úklid 1000-2000,-Kč dle znečištění. Ubytovaný je povinen užívat pokoj a společné prostory v budově tak, aby nedocházelo k poškození, zničení či ztrátě inventáře ani k poškození pokoje či společných prostor domu. Přítomnost zvířete je možná pouze po předchozím svolení ubytovatele. Ubytovaný je povinen dbát pokynů  ubytovatele, seznámit se s provozním řádem objektu, který je vyvěšen v předsíni budovy a neprodleně ubytovateli ohlásit závady nebo škody, ke kterým došlo  a umožnit jejich odstranění.  Ubytovaný je povinen  dodržovat pořádek a noční klid. Všechny prostory chaty ROLBA slouží výhradně pro ubytované, návštěvy nejsou možné.V případě závažného porušení provozního řádu  může ubytovatel odstoupit od nájemní smlouvy v průběhu nájmu, přičemž ubytovanému nevznikne nárok na vrácení ceny ubytování. 

Čl.6
Těmito smluvními podmínkami se řídí smlouvy o ubytování v chatě Rolba, Horní Mísečky - Vítkovice 134, není-li v jednotlivé smlouvě ujednáno jinak.